RENA

Analytický nástroj pre podporu predaja


Chcem vedieť viac

RENA (Retail ENterprise Analytics)

RENA je webový nástroj pre podporu predaja a optimalizáciu predajne, ktorý poskytuje informácie o návštevnosti a pohybe zákazníkov vo vašej prevádzke. Tieto informácie získavajú špeciálne zariadenia s využitím 2D a 3D technológie. Vďaka informáciam z RENA vyhodnotíte napríklad konverznú mieru návštevníka na kupujúceho, alebo dosah reklamnej kampane. Ukážeme vám kde sú horúce a chladné miesta prevádzky, aby ste mohli upraviť layout a umiestniť tovar s cieľom maximalizácie tržieb. Ukážeme čo sú vaše silné a slabé stránky z merania spokojnosti. Máte záujem dozvedieť sa viac?
Kontaktujte nás +421 948 977 403, ditis@ditis.sk.

RENA benefity pre vás


Cloud

Nekupujte zbytočne server, využite ten náš.

Presnosť

95% presnosť je realita vďaka 3D technológií.

Reporty

Grafy a tabuľky s relevantnými udajmi.

Bezpečnosť

Správa delegovania prístupov s firewallom.

RENA Modul - Počítanie ľudí


Počítanie ľudí realizujeme na základe 3D kamier, ktoré dokážu až s 95% presnosťou (garantované výrobcom) počítať ľudí, ktorí vstúpili do predajne, odišli z predajne a prešli okolo predajne. Bežne používané spôsoby počítania ľudí (IR závory / 2D počítanie) sú oproti 3D počítaniu veľmi nepresné.

Dokážeme Vám pomôcť v nasledujúcich oblastiach

Vyhodnocovanie kampaní

RENA umožňuje porovnať 2 dni z hľadiska počtu návštev. Takto možno porovnať klasický deň v týždni s dňom podporeným kampaňou a získať informácie o jej úspešnosti.

Optimalizácia pracovných síl

Optimalizácia pracovných síl dokáže ušetriť množstvo nákladov, no bez presných údajov nemožno robiť správne rozhodnutia. Presný počet návštevníkov v predajni je úzko spätý s vyťaženosťou zamestnancov. Porovnanie predajní dokáže veľmi rýchlo odhaliť priestor pre redukciu / navýšenie kapacít.

Hodnotenie a motivácia pracovníkov

Pokiaľ sú kapacity nastavené správne, zákazník môže dáta o počte návštevníkov využiť ako základ pre hodnotenie a motiváciu pracovníkov. Iba zavedením ukazovateľov vychádzajúcich z presných dát možno odmeňovať výkonných zamestnancov, prípadne motivovať alebo penalizovať nevýkonných zamestnancov.

Porovnávanie a hodnotenie predajní

Rovnaké hodnotenie ako na úrovni pracovníkov možno zaviesť aj na úrovni manažérov jednotlivých predajní. Hierarchickú štruktúru jednotlivých zdrojov dát si určíte vy, čiže môžu byť zavedené aj ďalšie porovnania. (na úrovni miest, regiónov, atď.)

Obsadenie prevádzky

Nikto nechce mať prázdnu predajňu, ale chcete mať predajňu ktorá je preplnená? Riešenie otázok kapacity súvisí so spokojnosťou zákazníka. Pokiaľ máte prehľad o tom koľko ľudí Vás navštevuje a koľko ľudí ste schopní denne obslúžiť, viete podniknúť kroky k tomu aby boli vaše služby poskytované čo najlepšie.

Zistenie silných a slabých časov

Zvýšením kapacít v silných časoch a znížením počas slabých nie len zvyšujete spokojnosť zákazníka, ale aj znižujete personálne náklady. Optimalizácia otváracích hodín dokáže priniesť väčšie tržby, prípadne veľké úspory prevádzkových nákladov.

Zistenie silných a slabých dní

Podobne ako pri zistení silných a slabých časov v rámci dňa môžete optimalizovať aj v rámci týždňa a mesiaca, pričom benefity ostávajú rovnaké.

Zistenie výnimočných stavov

Dáta o počte návštevníkov sú aktualizované každú hodinu. Ak sa vyskytne určitý problém v predajni, kvôli ktorému ľudia predajňu obchádzajú, prejaví sa to na dátach a vy môže včas zistiť a odstrániť príčinu problému.

Nehľadajte alternatívy

V tabuľke sú uvedené výhody a nevýhody technológií pre počítanie ľudí. Pokiaľ budú vaše dáta nepresné, budú vaše rozhodnutia neadekvátne, čo často spôsobí viac škody ako úžitku.

IR závory2D3DWi-FiTermokamery
Nezapočítanie viac osôb ako jednej (pokiaľ vstupujú bok po boku) x ok ok ok ok
Nezapočítanie jednej osoby ako viac osôb (ak sa pohybuje v priestoroch vchodu) x ok ok ok ok
Započítanie osoby aj ak nemá pri sebe mobilný telefón a zapnutú WiFi ok ok ok x ok
Filtrovanie malých detí a zvierat x x ok ok x
Filtrovanie nákupných košíkov x x ok ok ok
Nezapočítanie tieňov ako osôb ok x ok ok ok
Stabilita pri zmene teploty ok ok ok ok x
Nezapočítanie skupiny ľudí ako jednej osoby (zhluk vstupných informácií) x ok ok ok x
Rozpoznávanie hĺbky x x ok - x
Celková presnosť 60% - 80% 80% - 95% 95% - 98% 65% - 85% 65% - 85%

RENA Modul - Analýza layoutu


Analýza layoutu sa vykonáva na základe denného generovania heat máp. Tie poskytujú prehľad zón, v ktorých zákazníci strávili najviac času. Jedná sa o mapy vytvorené na podklade reálnej snímky predajne z kamery s 360 stupňovým záberom umiestnenej na strope.

Dokážeme Vám pomôcť v nasledujúcich oblastiach

Zvýšenie prístupu k tovaru

Použitím heat mapy môžeme spozorovať tzv. chladné miesta, teda miesta, ktorým sa zákazníci vyhýbajú. Väčšinou je to z dôvodu nedostatku priestoru alebo zlého prístupu. Bežnou stratégiou je rozširovanie / sprístupňovanie týchto miest tak, aby sa zákazníci dostali k tovaru.

Preusporiadanie predajne

Heat mapy slúžia ako vynikajúci podporný prostriedok pri zmene layoutu predajne. Výsledky zmien možno hodnotiť hneď na druhý deň.

Preusporiadanie tovaru

Umiestnenie tovaru do miest kde sa ľudia zdržujú najdlhšie zvyšuje šancu na jeho predaj. (oblečenie – nová kolekcia, potraviny – tovar s končiacou zárukou, atď.)

Zistenie a tvorba miest záujmu

Na heat mape možno identifikovať miesta záujmu. Platí jednoduché pravidlo. Čím väčší počet miest záujmu, tým vyššia šanca predaja.

Koncentrácia optimalizácie

Optimalizujte tam, kde Vám to prinesie najvyšší efekt, teda v miestach kde ľudia trávia najviac času. Podľa Paretovho pravidla 80% problémov spôsobuje 20% príčin.

A/B Testing produktov

Pri správnom umiestnení produktov môžete na podklade heat máp zistiť ktorý z dvoch variantov výrobkov je pre potenciálnych zákazníkov atraktívnejší.

Sortiment

Heat mapy ukážu ktorá skupina výrobkov zaujala vašich potenciálnych zákazníkov najviac. To môže byť podklad na prehodnotenie parametrov ako hĺbka a šírka sortimentu.

Reklama

Zvýšenie dosahu môžete docieliť umiestňovaním reklám a informácií do miest kde sa ľudia zdržujú najdlhšie.

Nehľadajte alternatívy

S aplikáciou heat máp máme dlhodobé skúsenosti a vieme Vám vyhotoviť úvodnú analýzu a poradiť Vám akými zmeny v prevádzke by bolo vhodné začať.

Heat mapa poskytovaná systémom RENA.

Naša analýza chladných a teplých miest.

RENA Modul - Demografia


Cieľom modulu Demografia je poskytnúť Vám anonymizované agregované informácie o veku, pohlaví a etnicite vašich potenciálnych zákazníkov. Tieto informácie získavame analyzovaním tváre ľudí, ktorí sa dostanú do záberu kamery.

Dokážeme Vám pomôcť v nasledujúcich oblastiach

Prispôsobenie atribútov predajne

Údaje z modulu Demografia Vám pomôžu bližšie pochopiť kto je váš potenciálny zákazník. Vašou reakciou na tieto informácie by malo byť prispôsobenie atribútov predajne tak, aby sa u vás návštevníci cítili čo najlepšie. Tým zvýšite čas ktorý v predajni strávia, ako aj tržby.

Vhodná voľba tovaru / služieb

Rôzne skupiny zákazníkov si vyžadujú rôzny tovar, prípadne rôzne typy služieb. S modulom Demografia dokážete identifikovať nové potenciálne skupiny zákazníkov a prípadne rozšíriť alebo modifikovať sortiment tovaru a ponúkaných služieb.

Cielený marketing

Použite výstupné údaje z modulu Demografia ako vstupy pre cielené marketingové kampane. Nepripravíte sa tak o potenciálnych zákazníkov.

Segmentácia zákazníkov

Pomocou RENA modulu Demografia môžete identifikovať cieľové skupiny z hľadiska vekových hraníc, pohlavia a etnicity. Vytvoríte si tak oddelené segmenty, na ktoré môžete aplikovať odlišné prístupy s cieľom zvýšenia predaja.

Nehľadajte alternatívy

Modul demografia sme vyvinuli s ohľadom na jednoduchosť používania, pričom sme dbali na to aby ste sa dostali k tým informáciam ktoré naozaj potrebujete. Do používateľského rozhrania systému RENA sme preto zakomponovali viacrozmerné navzájom prepojené interaktívne grafy, pomocou ktorých sa dostanete k relevantným údajom prakticky ihneď.

RENA Modul - Meranie spokojnosti


Cieľom modulu Meranie spokojnosti je poskytnúť Vám informácie priamo od zákazníkov v prevádzke. Tieto dáta do systému RENA posiela aplikácia spustená na tablete umiestnenom v predajni. Návštevníci majú na výber z troch možností, kde hodnotia spokojnosť s tovarom, obsluhou a čakaním. Aplikáciu vieme upraviť do vašich farieb a v prípade potreby vieme zmeniť aj otázky pre zákazníka.

Dokážeme Vám pomôcť v nasledujúcich oblastiach

Rýchla reakcia na nečakané stavy

Zvýšená nespokojnosť s tovarom, službami alebo čakaním dokáže včas poukázať na problém na predajni. Čím skôr sa problém začne riešiť, tým menšie sú straty.

Stanovenie cieľov

Sledovanie vývoja ukazovateľov spokojnosti, stanovovanie cieľov a zavádzanie nápravných opatrení silne podporí kontinuálne zlepšovanie vzťahu so zákazníkom a zvýši dobrý pocit potenciálneho zákazníka v predajni. Čím lepšie sa u vás budú ľudia cítiť, tým dlhšie zotrvajú a v konečnom dôsledku tým viac nakúpia.

Porovnávanie a hodnotenie predajní

Dáta získané z modulu Meranie spokojnosti možno rozdeliť medzi jednotlivé predajne. Tak ako môžete zlepšovať spokojnosť v rámci jednej predajne, môžete zlepšovať spokojnosť v rámci celej spoločnosti.

Hľadanie príčin problémov

Pomocou RENA modulu Meranie spokojnosti môžete identifikovať problémy na prevádzke, čím ste o krok bližšie k hľadaniu ich príčin.

Nehľadajte alternatívy

Modul meranie spokojnosti je plne pod našou kontrolou a vieme ho modifikovať podľa vašich požiadaviek tak aby sme nenarúšali vzhľad ani základnú myšlienku vašej predajne a zároveň aby sme vám poskytli relevantné informácie, ktoré pomôžu zvýšiť váš predaj.

Časté otázky a odpovede


1. Ako by ste popísali RENA? Aké sú jej najdôležitejšie vlastnosti?

Rena je analytický nástroj, ktorý vám poskytne presné dáta z návštevnosti konkrétnej prevádzky. Na základe dát sa vy rozhodnete, aké opatrenia vykonať. Vlastnosti: presnosť, stabilita, rýchlosť, pohotová telefonická a emailová podpora. Systém je lokalizovaný v slovenčine.

2. Ako dokáže RENA pomôcť prevádzkam?

Presné čísla majú za následok správne rozhodnutia. Optimalizácia počtu pracovnej sily - eliminácia radov vďaka 3D snímačom, efektívne rozloženie tovarov - zmena layoutu predajne na základe heatmap. Prispôsobenie ponúkaného sortimentu zákazníckej skupine na základe údajov z demografie.

Aké sú najzaujímavejšie informácie, ktoré RENA dokáže zistiť?

Najzaujímavejšími údajmi sú presné údaje o návštevnosti skombinované s pohlavím a vekom za vybrané obdobie. S týmito údajmi viete aj bez zavedených zákazníckych kariet definovať veľmi presne svoju cieľovú skupinu. Na základe toho už prispôsobíte spôsob oslovenia návštevníkov, aby sa stali vašimi zákazníkmi.

4. Aké typy prevádzok si zaobstarávajú RENA?

Nezáleží na type prevádzky, záleží to na ľuďoch, ktorí majú chuť posunúť svoj biznis na vyššiu úroveň prostredníctvom investície, ktorej návratnosť je ľahko vyčísliteľná.

5. Nakoľko je RENA spoľahlivá? Môžeme získané informácie považovať za dôveryhodné ?

Dôveryhodnosť dát má dve úrovne. Prvou je správna implementácia - návrh umiestnenia, inštaláciu a konfiguráciu vykonajú naši špecialisti s dôrazom na presnosť výstupov. Druhá úroveň je kontrola presnosti počítania počas životného cyklu snímača, ktorá je prepočítavaná denne v % a zasielaná do dohľadového softvéru, ktorý dáva odporúčania špecialistom na rekalibráciu konkrétneho snímača.

6. Ako RENA vyzerá? Čo všetko je potrebné k jej fungovaniu?

RENA je responzívna webová aplikácia. Neinštalujeme programy u zákazníkov a nie je nutné vyčleniť počítač alebo server. Čo sa inštaluje u zákazníka sú snímače podľa potreby na konkrétnej prevádzke, ktoré posielajú dáta do cloudu.

7. Ako prebieha starostlivosť o RENA? Je potrebné ju neustále kontrolovať?

O presnosť dát sa staráme my. Naši zákazníci sa tak sústredia len na rozhodnutia, ktoré súvisia s poskytnutými údajmi, napríklad o konverzii návštevníkov vs. zákazníkov.

Naši zákazníci